ZWROTY I REKLAMACJE

Najważniejsze informacje

REKLAMACJA U SPRZEDAWCY

Zamówienie internetowe

Dla Towarów kupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego możesz dokonać zgłoszenia reklamacji wypełniając elektroniczny formularz reklamacji. Po wypełnieniu formularza otrzymasz od nas informację o dalszych krokach.

PRZYGOTUJ ZAMÓWIENIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY FORMULARZ REKLAMACJI

OCZEKUJ NA WIADOMOŚĆ EMAILA Z INFORMACJAMI O DALSZYCH KROKACH

PRZYGOTUJ ZAMÓWIENIE ZE SKLEPU FIZYCZNEGO

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY FORMULARZ REKLAMACJI

OCZEKUJ NA WIADOMOŚĆ EMAILA Z INFORMACJAMI O DALSZYCH KROKACH

REKLAMACJA U SPRZEDAWCY

Zamówienie ze Sklepu Fizycznego

Zamówienia ze Sklepu Fizycznego możesz wygodnie reklamować
przez Internet. Wystarczy tylko, że wypełnisz elektroniczny formularz reklamacji.

Reklamację możesz złożyć również bezpośrednio w Sklepie Fizycznym, gdzie wszelkich niezbędnych informacje udzieli ci obsługa.

JAK ZWRÓCIĆ TOWAR?

Zwrot towaru

Jeśli jesteś Konsumentem i dokonałeś zakupu na odległość w naszym Sklepie internetowym, zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. ustawy o prawach konsumenta opisane regulaminem sklepu internetowego prawa i obowiązki konsumentów w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz rękojmi za wady towarów wprost należy stosować i będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zwrot towaru za pomocą formularza elektronicznego

Możesz dokonać Zwrotu Towaru wypełniając elektroniczny formularz zwrotu oraz odesyłając Towar na podany adres Sklepu internetowego.

ZABEZPIECZ TOWAR PRZEZNACZONY DO ZWROTU

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZWROTU

ODEŚLIJ TOWAR I OCZEKUJ NA ZWROT PIENIĘDZY

PRZYGOTUJ I ZABEZPIECZ TOWAR PRZEZNACZONY DO ZWROTU

WYPEŁNIJ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

ODEŚLIJ TOWAR WRAZ Z DOŁĄCZONYM OŚWIADCZENIEM I OCZEKUJ NA ZWROT PIENIĘDZY

Zwrot za pomocą naszego wzoru oświadczenia do odręcznego wypełnienia

Możesz także dokonać zwrotu Towaru używając naszego wzoru oświadczenia do odręcznego wypełnienia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysłać na adres podany w Oświadczeniu.

 1. Konsument, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży produktu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@rudy-opactwo.pl lub na adres: Fundacja "Stare Opactwo w Rudach”, ul. Cysterska 4, 47-430 Rudy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym może zostać zrealizowane przez konsumenta również poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym i przesłanie z wykorzystaniem udostępnionego przez usługodawcę na stronie formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zawartej w sklepie internetowym.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Fundacja "Stare Opactwo w Rudach”, ul. Cysterska 4, 47-430 Rudy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Zakup towaru w sklepie fizycznym po jego uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z pkt .IV.1.1 regulaminem sklepu internetowego, nie stanowi umowy zawartej na odległość, od której przysługuje prawo odstąpienia w rozumieniu art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827 z poźn. zm.)

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;